Rezygnacja z leasingu – jak zakończyć przed czasem umowę leasingową

Leasing to korzystne rozwiązanie dla firmy. Pozwala on bowiem na sfinansowanie wielu środków trwałych (w tym samochodów, maszyn i urządzeń) oraz korzystanie z nich bez konieczności zakupu.

Różne nieprzewidziane sytuacje mogą jednak sprawić, że rezygnacja z leasingu będzie konieczna. Dopuszczalne jest wypowiedzenie umowy z leasingodawcą, ale wiąże się ono z określonymi konsekwencjami. Dostępne są jednak także inne formy rezygnacji z leasingu. Wśród nich warto wymienić cesję, podnajem lub wykup przedmiotu umowy.

Jak wypowiedzieć umowę z leasingodawcą?

Zasady wypowiedzenia umowy leasingowej są uzależnione od zawartych w niej zapisów. To z nich wyczytamy, czy przysługuje ono obydwu stronom, czy tylko leasingodawcy.

Dwa ze standardowych przypadków, w których możliwe jest rozwiązanie umowy leasingowej, to:

  • zaleganie przez leasingobiorcę z płatnością raty leasingowej – mowa jest tutaj o sytuacji, gdy została odnotowana zwłoka w zapłacie co najmniej jednej raty, a firma nie opłaciła jej pomimo przesłania wezwania do zapłaty z wyszczególnionym terminem spłaty i związanych z tym konsekwencjach, czyli m.in. wypowiedzeniem umowy;
  • osoba, która korzysta z leasingowanego przedmiotu, wykorzystuje go niezgodnie z jego przeznaczeniem (np. przez przekazanie kierowania samochodem osobie trzeciej).

Najczęściej rezygnacja z leasingu jest jednak dostępna nie tylko dla leasingobiorcy, ale również dla leasingodawcy. Wszystkie formalności z tym związane zostały opisane w kodeksie cywilnym, a konkretnie w art. 709. Istotne jest jednak to, że nie znajdziemy tam informacji, jakie z tym wiążą się koszty. Oznacza to, że leasingodawca określa je indywidualnie, na podstawie dotychczasowej praktyki innych firm na rynku.

Jeśli chcemy samodzielnie wypowiedzieć umowę z leasingodawcą, najważniejszą dla nas konsekwencją finansową będzie to, że może on zażądać uiszczenia wszystkich niezapłaconych rat leasingu. Warunkiem zamknięcia umowy leasingu jest zatem pełne rozliczenie. Musimy spłacić zaległe raty, jak i te przyszłe, wynikające z umowy, wraz z należnymi odsetkami. Oprócz tego naszym obowiązkiem jest jak najszybszy zwrot przedmiotu leasingu w wyznaczonym terminie.

Wypowiedzenie umowy leasingowej a koszty podatkowe

Istotną kwestią, którą musimy rozpatrzyć przed wypowiedzenie umowy leasingowej, są koszty, które z jej tytułu wliczamy do rachunku zysków i strat. Możemy się bowiem narazić na dodatkowe opłaty względem Urzędu Skarbowego, jeśli wypowiemy umowę leasingu zbyt szybko. W przepisach podatkowych można znaleźć bowiem informację, że umowa leasingu powinna trwać minimum 40% okresu amortyzacji leasingowanego przedmiotu. Wówczas, zgodnie z przepisami, będziemy musieli zwrócić podatek dochodowy od rat leasingowych wliczonych wcześniej w koszty działalności. Warto zatem rozpatrzyć, czy rezygnacja z leasingu będzie korzystna w naszym przypadku. Istnieje bowiem kilka alternatyw rezygnacji z leasingu.

Cesja umowy leasingu

Szczególnym rozwiązaniem przy leasingu jest jego cesja, czyli przejęcie umowy przez innego przedsiębiorcę. Wystarczy, że go wyszukamy (np. w obrębie naszych kontrahentów lub ogłaszając się na portalach biznesowych) i spełni on warunki leasingodawcy, w szczególności te związane z wypłacalnością, po analizie dokumentów finansowych. Powinniśmy mieć na uwadze to, że leasingodawca może przedstawić nowemu leasingobiorcy nieco inne warunki leasingu, które nie będą aż tak korzystne, jak w naszym przypadku.

Przy cesji umowy leasingu możemy wynegocjować odstępne od nowego leasingobiorcy. Pomimo zapłaconych wcześniej rat, które zawierają nie tylko opłatę za użytkowanie, ale także są elementem spłaty wartości przedmiotu, nie mamy już bowiem żadnych praw do przedmiotu leasingu. Jego właścicielem po zakończeniu umowy, zapłaceniu pozostałych rat i zrealizowaniu opcji wykupu staje się bowiem inny przedsiębiorca.

Podnajem leasingu

Podnajem leasingu to wynajęcie przedmiotu leasingu innej firmie w zamian za uiszczany przez nią czynsz dzierżawny, który przeznaczymy na spłatę rat. To bardzo korzystne rozwiązanie, także ze względu na fakt, że po zakończeniu umowy leasingu to nam, a nie podnajemcy przysługuje pierwokup. Umowa podnajmu może być zawarta w dowolnym momencie trwania umowy leasingu, bez podatkowych konsekwencji finansowych i bez konieczności spełniania innych warunków. Musimy mieć jedynie na uwadze to, że przy podnajmie bierzemy na siebie ryzyko związane ze współpracą z nowym kontrahentem i terminowym rozliczaniem się za użytkowanie przedmiotu leasingu. Istotne jest także to, że na taką współpracę z inną firmą musi się zgodzić leasingodawca.

Wykup przedmiotu leasingu

Wykup przedmiotu leasingu to korzystniejsze pod względem finansowym rozwiązanie od wypowiedzenia umowy. Wiąże się on co prawda z koniecznością niezwłocznej zapłaty pozostałych rat i opłat, pomniejszonych o dyskonto, ale przedmiot leasingu staje się wówczas własnością naszej firmy. Możemy go wówczas sprzedać na jak najkorzystniejszych dla nas warunkach.

Na cel wykupu możemy przeznaczyć nie tylko nasze środki, lecz także te z kredytu bankowego, którego raty są często niższe niż raty leasingu, ze względu na dłuższy okres spłaty. Bez względu na źródło środków, które wykorzystamy do spłaty leasingu, musimy się liczyć z dodatkowymi opłatami związanymi z wcześniejszym zakończeniem umowy.

Renegocjacja leasingu

Jeśli wszystkie z dostępnych metod rezygnacji z leasingu nie będą możliwe do zrealizowania lub też okażą się niekorzystne finansowo albo wpłyną negatywnie na prowadzenie działalności gospodarczej, możemy rozpatrzyć zawsze renegocjację umowy z leasingodawcą. To rozwiązanie, które sprawdzi się w przypadku problemów finansowych i braku możliwości zapłaty rat w terminie. W przypadku renegocjacji leasingu z umową na 5 lat możemy ją zwykle wydłużyć do lat 7. Związane z tym obniżenie wysokości miesięcznej raty do zapłaty pozwoli na wyjście z dołka finansowego w dłuższej perspektywie czasu, jeśli firma korzysta aktywnie z wielu pojazdów i maszyn w leasingu.

Źródła:

  1. https://www.totalmoney.pl/artykuly/198304,leasing,jak-zakonczyc-przed-czasem-umowe-leasingu,1,1
  2. https://businessinsider.com.pl/poradnik-finansowy/te-proste-triki-pozwola-wypowiedziec-umowe-leasingu-bez-dodatkowych-oplat/mwq1bzd